Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

Obejmuje swą właściwością terytorialną powiaty:
łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Aktualności

30.10.2019

Zawiadomienie dla pokrzywdzonych o skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie PO II Ds.40.2016.

Prokuratura Okręgowa w Sieradzu IV Wydział Organizacyjno-Sądowy działając na podstawie art. 131 § 2 k. p. k. zawiadamia pokrzywdzonych, iż w dniu 30 października 2019 roku skierowany został do Sądu Rejonowego w Słupcy akt oskarżenia w sprawie PO II Ds. 40.2016 przeciwko Erykowi S. i innym, oskarżonym o popełnienie szeregu oszustw polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób poprzez zamieszczanie na stronach internetowych ogłoszeń, w których oferowali pracę chałupniczą przy składaniu długopisów oraz pudełek ozdobnych, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne.

Jednocześnie pokrzywdzonych i ich pełnomocników zawiadamia się, iż :

1.            Prokurator może wystąpić z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego

i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte (art. 335 § 1 k.p.k.) lub też dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucony występek (art. 335 § 2 k.p.k.). Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, którego należy powiadomić o terminie posiedzenia (343 § 2 k.p.k.).

2.            Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może dotyczyć również rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania (art. 387 § 1 k.p.k.). Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okolicz-ności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osią¬gnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (art. 387 § 2 k.p.k.). Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany (art. 387 § 3 k.p.k.).

3.            Oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może dotyczyć również poniesienia kosztów postępowania (art. 338a k.p.k.). Sąd uwzględnia wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postepowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator (art. 343a § 2 k.p.k.) oraz pokrzywdzony (art. 343a § 2 k.p.k. w zw. z art. 343 § 2 k.p.k.)

4.            Oskarżony ma prawo wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania (art. 341 § 1 k.p.k.). Oskarżony może sprzeciwić się warunkowemu umorzeniu postepowania, wówczas sąd kieruje sprawę na rozprawę (art. 341 § 1 k.p.k.).

5.            Jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na rozprawę, będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności, chociażby usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a w szczególności przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień(art. 378a § 1 kpk). W takim przypadku oskarżonego lub obrońcę należy wezwać lub zawiadomić o nowym terminie rozprawy, jeżeli termin ten nie był im znany(art. 378a § 2 kpk). Jeżeli sąd przeprowadził postępowanie dowodowe podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy w wypadku, o którym mowa w art. 378a § 1 kpk, oskarżony lub obrońca może najpóźniej na kolejnym terminie rozprawy, o którym był prawidłowo zawiadomiony przy jednoczesnym braku procesowych przeszkód do jego stawiennictwa, złożyć wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności. Prawo do złożenia wniosku nie przysługuje, jeżeli okaże się, że nieobecność oskarżonego lub obrońcy na terminie rozprawy, na którym przeprowadzono postępowanie dowodowe na podstawie § 1, była nieusprawiedliwiona(art. 378a § 3 kpk. W razie niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, prawo do jego złożenia wygasa i w dalszym postępowaniu nie jest dopuszczalne podnoszenie zarzutu naruszenia gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony, wskutek przeprowadzenia tego dowodu podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy(art. 378a  § 4 kpk). We wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu oskarżony lub obrońca ma obowiązek wykazać, że sposób przeprowadzenia dowodu podczas jego nieobecności naruszał gwarancje procesowe, w szczególności prawo do obrony(art. 378a § 5 kpk). W razie uwzględnienia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu sąd przeprowadza dowód uzupełniająco, jedynie w zakresie, w którym wykazano naruszenie gwarancji procesowych,  w szczególności prawa do obrony. (art. 378a § 6 kpk) Jeżeli oskarżony lub obrońca stawi się na termin rozprawy, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, przewodniczący poucza go   o możliwości złożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności oraz o treści przepisów § 4 i § 5, a także umożliwia mu wypowiedzenie się co do tej kwestii(art. 378a § 7 kpk).

POUCZENIE POKRZYWDZONEGO

1.            Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54   § 1 k.p.k.).

2.            Pokrzywdzony, a także prokurator, zgodnie z art. 49a k.p.k., może aż do zamknięcia  przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k. (wniosek                o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd może w warunkach określonych w art. 46 § 2 k.k. orzec nawiązkę zamiast obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki nie stoi na przeszkodzie dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego (art. 46 § 3 k.k.).

3.            Zgodnie z art. 107 § 2 kpk za orzeczenie co do roszczeń majątkowych uważa się również orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli nadają się one do egzekucji w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego.