Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

Obejmuje swą właściwością terytorialną powiaty:
łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Aktualności

04.11.2019

Zawiadomienie dla pokrzywdzonych w sprawie o sygn. PO IV Ds. 23.2019

Działając na zasadzie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Sieradzu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, iż z akt postępowania o sygn. PO II Ds. 40.2016, w dniu 25.10.2019 r. wyłączono do odrębnego postępowania materiały przeciwko Natalii C. i Sławomirowi C. podejrzanym o czyny z art. 18 § 3 § k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. Wyłączone materiały zostały zarejestrowane za sygn. PO IV Ds. 23.2019.

Działając na zasadzie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Sieradzu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, iż w dniu 31.10.2019 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie o sygn. PO IV Ds. 23.2019 przeciwko Natalii C. i in. podejrzanym o czyny z art. 18 § 3 § k.k.  w zw. z art. 286 § 1 k.k. wobec braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.)

1. Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (art. 306 § 1a k.p.k., art. 325a § 2 k.p.k. oraz art. 465 § 1 i 2 k.p.k. i art. 329 § 1 k.p.k.). Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

2. Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 k.p.k.). Odpis postanowienia zostanie doręczony pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci (art. 131 § 3 k.p.k.).